پرسشنامه استخدام

پرسشنامه استخدام

شرکت تولیدی صنعتی بهین‌آور (بافوم)
فرم برآورد توانایی متقاضیان همکاری
بافوم
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم

مشخصات فردی

آدرس

اطلاعات تاهل

افراد تحت تکفل

مشخصات تحصیلی

سوابق کاری

آموزش های تخصصی خاص

دوره ۱

دوره ۲

مشخصات دونفر از آشنایان بعنوان معرف و یک ضامن معتبر

معرف ۲

ضامن

اسامی سایر منسوبین نسبی درجه یک

سایر اطلاعات

میزان آشنایی با سایر زبانها

لطفاً به سؤالات زیر بادقت وتوجه کامل پاسخ دهید .

۲۲ . به مطلوبیت هر یک از موارد زیر با توجه به وضع فعلی خودتان از ۰ تا ۱۰ امتیاز دهید :

https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child