منشور مسئولیت اجتماعی در بافوم

در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کمّی و کیفی در بنگاه تولیدی معظم و معتبری مانند گروه تولیدی و صنعتی بهین‌آور درگرو ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی است.

ما در جایگاه یک مجموعۀ صنعتی پیشرو، همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان توجه داشته‌ایم.

ما همچون بسیاری از شرکت‌های معتبر به انجام “مسئولیت‌های اجتماعی فردی” در قالب “منشور اخلاقی سازمان” متعهد می‌باشیم.

ما در خصوص “مسولیت‌های اجتماعی سازمانی” خود نیز در قبال توجه به تأمین نیازهای فوری و جاری و آتی جامعه و در چهارچوب اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن‌ها متعهد می‌باشیم.

برهمین اساس تعدادی از سهامداران و مدیران شرکت بهین‌آور با هبه نمودن بخشی از عواید سهام خود به موسسه خیریه شعف نسبت به انجام اینگونه تعهدات جهت ایفای “مسولیت‌های اجتماعی” تحت اشراف آن خیریه محترم اقدام نموده است.

علاقمندان به آگاهی از اینگونه خدمات موسسه خیریه شعف، میتوانند به صفحه الکترونیکی زیر مراجعه نمایند:

www.shaaf-charity.ir