همکاری با ما

کار در بافوم: انتخابی هوشمندانه

با توجه به اهداف عالی بافوم و اعتقاد مدیریت سازمان به فرآیند متعالی و تامین نیروی متخصص، این مجموعه ساختار سازمانی واحد منابع انسانی را در مرکز توجه قرار داده است.
روش‌های مدون و دستورالعمل‌های جذب و استخدام نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی بالادستی در مجموعه بافوم استقرار یافته و با استفاده از یک مکانیزم و مدل سازمان یافته نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام می‌کند.
در این روش مدیریت منابع انسانی از زمان فرآخوان تا زمان جذب نیرو همراه فرد متقاضی خواهد بود و او را در هیچ مرحله‌ای از مراحل جذب و استخدام تنها نخواهد گذاشت.
استفاده از تست‌های تخصصی روانشناسی، تطبیق شغل و شاغل و همچنین تعیین شرح وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات بخشی از مراحل جذب نیروی انسانی متخصص در این شرکت می‌باشد.
در نتیجه بافوم علاوه بر چهار مزیت رقابتی تجاری مزیت ویژه‌ای را برای جذب نیروی انسانی بعنوان سرمایه‌های سازمانی برای خود قائل می‌باشد.

تصویر کپچا
https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child