همکاری با ما

کار در بافوم : انتخابی هوشمندانه

با توجه به اهداف عالی بافوم و اعتقاد مدیریت سازمان به فرآیند متعالی و تامین نیروی متخصص ، این مجموعه ساختار سازمانی واحد منابع انسانی را در مرکز توجه قرار داده است .
روش های مدون و دستورالعمل های جذب و استخدام نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی بالادستی در مجموعه بافوم استقرار یافته و با استفاده از یک مکانیزم و مدل سازمان یافته نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام می کند .
در این روش مدیریت منابع انسانی از زمان فرآخوان تا زمان جذب نیرو همراه فرد متقاضی خواهد بود و او را در هیچ مرحله ای از مراحل جذب و استخدام تنها نخواهد گذاشت .
استفاده از تست های تخصصی روانشناسی ، تطبیق شغل و شاغل و همچنین تعیین شرح وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بخشی از مراحل جذب نیروی انسانی متخصص در این شرکت می باشد .
در نتیجه با فوم علاوه بر چهار مزیت رقابتی تجاری مزیت ویژه ای را برای جذب نیروی انسانی بعنوان سرمایه های سازمانی برای خود قائل می باشد .

تصویر کپچا
https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child